رطوبت سنج چوب, رطوبت سنج مواد:

دستگاهی برای شناسایی رطوبت چوب، مقوا، بتن، پنل‌های چوبی، گچ، دیوارها و … ،جهت جلوگیری از خسارات ناشی از رطوبت زیاد یا مجاورت با آب، می‌توان از این دستگاه استفاده کرد.

رطوبت سنج جامدات مانند چوب به دو دسته پراب مخرب (نفوذی) و غیر مخرب (غیرنفوذی) تقسیم می‌شود. در رطوبت سنج نفوذی، پین‌ها مستقیما داخل جسم حدود 5mm فرورفته و اندازه‌گیری به صورت عددی یا نموداری صورت می‌گیرد و در نوع غیرنفوذی به صورت لمسی با جسم، عمل اندازه‌گیری صورت می‌گیرد. واحد اندازه‌گیری رطوبت برحسب درصد% میباشد.

رطوبت چوب به سه حالت کلی زیر تقسیم می‌شود: آب آزاد، آب آغشتگی، آب نهادی یا بنیادی

 

 

دسته بندی محصولات

Open menu