نویز بج

دوزیمتر و صداسنج leq مدل TES-660

نویز بج با اتصال به شانه ی فرد، در طول یک دوره کاری روزانه، میزان دز يا تراز معادل مواجهه 8 ساعته وهمچنین شدت صوت میانگین LEQ را اندازه گیری و ثبت میکند. مزایای دزیمترهای سرشانه ای Badge Dosimeter)) نسبت به دزیمترکمری عبارتند از...

ادامه مطلب...

دزیمتر صدا

دوزیمترصدا , TES-1355

دوزیمتر صدا مدل TES-1355

دزیمتری صدا با استفاده از نویزدوزیمترمدلTES-1355، درمواقعیکه فرد(کارگر) در قسمتهاي مختلف فعاليت میکند، بطوریکه كه صداي محيط كار و يا دستگاهها در زمانهاي مختلف متغير باشد ، استفاده مي شود. دوزيمترصدا کوچک و قابل حمل بوده ونتايج آن از روش هاي ديگر صوت سنجی معتبرتر است. نویزدوزیمترصدا مدلtes-1355 در مقایسه با دزیمتر صدا مدل tes-1354...

ادامه مطلب...

دزیمتر صدا

نویزدوزیمتر,TES-1354

نویز دوزیمتر ,noise dosimeter, مدل TES-1354

نویزدوزیمتر صدا, Noise Dose Meter,جهت نمایش میزان تراز معادل که نمایانگر میزان میانگین تماس فردی باصدا در طول زمان اندازه‌گیری دستگاه می‌باشد.که دزیمتر صدا مدل tes-1354 مناسبترین و ارزان ترین نویزدوزیمتر، جهت استفاده مهندسین بهداشت حرفه ای می‌باشد...

ادامه مطلب...

دسته بندی محصولات

Open menu