اکسیژن متر قلمی, DOمتر قلمی , EZDO-7031

اکسیژن متر قلمی: دستگاهی جهت اندازه گیری ونمایش میزان اکسیژن موجوددرمایعات براساس واحدهای ppm یا mg/l می باشد.

Doمترقلمی، شامل یک الکتروداست که نمونه ی محلول درآن توسط غشایی که نسبت به اکسیژن خاصیت تراوایی دارد،نگهداری می شود. زمانی کهO2 از میان غشائی می گذرد وبه الکترود می رسد، عمل انتقال الکترون واکسیژن مولکولی اتفاق می افتد.انتقال الکترون باعث عبور جریان از دستگاه اندازه گیری می شود. دستگاه اندازه گیری جریان دارای یک آمپرسنج ویک الکترودمرجع است که مقدارجریان بامقداراکسیژن محلول درنمونه متناسب است. میزان انحلال اکسیژن در آب تابع قوانین گازها،قانون هنری میباشد. اکسیژن ازگازهایی است که باآب واکنش نمی دهد.پس از انحلال آن باآب تابعی ازدما وفشارجزئی آب می باشد. DOمتر EZDO 7031 درصد اکسیژن اشباع O2 را نیز نمایش می دهد.

مشخصات فنی:

DO/ O2 /°C متر قلمی مدل EZDO-7031 ساخت کمپانی EZDO تایوان

اکسیژن متر قلمی، DOمتر مدل EZDO-7031
 
×
 
  • محدوده اندازه گیری:
   اکسیژن محلول DO: 0~20.00mg/L  با دقت قرائت: 0.01و دقت : +/-0.2+1dgt
   اکسیژن اشباع O2 : 0~200%  با دقت قرائت: 0.1و دقت: %2+/-FS
   درجه حرارت: 0~50Cبا دقت قرائت : 0.1Cو دقت: +/-0.2C+1dgt
  • امکان جبران اتوماتیک دما ATC از 0تا 50C
  • قابلیت جبران دستی شوری از 0 تا 50ppt
  • قابلیت کاليبره 100% در هوا
  • صفحه نمایش LCD به ابعاد 21*18mm
  • منبع تغذیه: 4 عدد باطری1.5V
  • ملحقات :دستگاه، الکترود، محلول الکترولیت،بند دستی،منوال،باطری  
 

دسته بندی محصولات

Open menu