phمتر,ECمتر,TDSمتر

تجهیزات اندازه گیری پارامترهای شیمیایی آب شامل PHمتر(اسیدسنج)، ECمتر(کنداکتیوی متر)،TDS متر (سختی سنج)،شوری سنج و ORP متر می باشد.
PH درصد اسیدیته و قلیائیت آب را نشان میدهد. EC هدایت الکتریکی آب معرف قدرت یونی یک محلول برای انتقال جریان برحسب میکروموس برسانتی متر است.
TDS مجموع جامدات محلول در آب یا به عبارتی مقدار املاح محلول در آب بر حسب ppmمی باشد.
ORP قدرت انرژی الکتریکی است که توان کار کردن دارد و ما می توانیم آن را با دستگاه ORP متر برحسب میلی ولت اندازه گیری کنیم.

PH/EC/TDS/SALTمتر TES-1381 اسید سنج و ORPمترTES-1380 مولتی متر شیمیایی آب 99720

EC/TDS/SALTمترقلمی 99702
اسیدسنج قلمی مدل 99601
سختی سنج قلمی99603
  کنداکتیویمتر قلمی مدل 99602  
   

دسته بندی محصولات

Open menu