ارت تستر, تسترزمین, ارت سنج

ارت تستر,تسترزمین,جهت اندازه گیری مقاوت زمین در چاه های ارت یا نصب دکل ها بکار میروند که به دو صورت ارت تستر کلمپی و ارت سنج سه سیمه قابل ارائه می باشد.ارت سنج های کلمپی نیاز به میخکوبی ندارند ولی در ارت تستر سه سیمه باید دو پلیت به فواصل مساوی از سیم ارت میخکوبی گردد.

ارت تستر کلمپی PROVA 5601 تستر زمین TES-1700 ارت تستر TES-1605

دسته بندی محصولات

Open menu